Πρακτικές συμβουλές για να αντιμετωπίσετε τα υψηλά κόστη διατροφής & παραγωγής

Πρακτικές συμβουλές για να αντιμετωπίσετε τα υψηλά κόστη διατροφής & παραγωγής

Επεξεργασία και παραγωγή τροφής

 • Μειώστε την κοκκομετρία του φυράματος.

Για κάθε μεταβολή στο μέγεθος της τροφής κατά 100 microns επηρεάζεται η αποδοτικότητα της κατά περίπου 1,2%. Πρακτικά, μείωση του μεγέθους στα 600 microns από τα 750 microns θα βελτιώσει σημαντικά τον συντελεστή μετατρεψιμότητας χωρίς να προκαλέσει γαστρικά έλκη.

 • Pelleting τροφής.

To pelleting συντελεί στην αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, μειώνει την σπατάλη τροφής, μειώνει την παραγωγή σκόνης και βελτιώνει τον συντελεστή μετατρεψιμότητας.

 • Συντηρήστε τακτικά τον εξοπλισμό του παρασκευαστηρίου.

Απαραίτητη η τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού {συντήρηση ή και αντικατάσταση των ‘μαχαιριών’ του μύλου όποτε απαιτείται, έλεγχος του mixer (χαρμανιέρα) για την ικανότητα ανάμιξης ομαλή κατανομή των θρεπτικών συστατικών σε ολόκληρο τον όγκο της τροφής και καλιμπράρισμα των ζυγών (τουλάχιστον 2 φορές ετησίως)}.

 • Σκεφτείτε την πιθανότητα χρήσης υγρής-στερεής τροφοδοσίας.
 • Ελέγξτε τις ταΐστρες και το σύστημα τροφοδοσίας για απώλειες (φύρα).

Η έγκαιρη επισκευή ή αντικατάσταση των χαλασμένων ταϊστρών θα περιορίσει τις απώλειες του φυράματος και παράλληλα θα εξασφαλίσει την επαρκή παροχή τροφής στα ζώα. Η προσαρμογή της ταΐστρας έλεγχος της ροής του φυράματος, θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή σπατάλη.

Διαχείριση τροφής

 • Η μέτρηση της κατανάλωσης τροφής ανά κελί ή ανά θάλαμο πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινής δουλειάς. Έτσι θα εντοπιστούν σπατάλες, απώλειες και προβλήματα υγείας ή διαχείρισης και θα τεθούν μετρήσιμοι στόχοι ως προς τη βελτίωση της μετατρεψιμότητας.
 • Ελέγξτε τακτικά τις πρώτες ύλες για πιθανή μόλυνση από μυκοτοξίνες,

Πλήθος μυκοτοξινών έχουν ταυτοποιηθεί ως σημαντικά επικίνδυνες για την υγεία και τις μειωμένες αποδόσεις των χοίρων. Ελεγχος της τροφής καθώς και των silo βοηθά για την έγκαιρη πρόληψη.

 • Ελέγξτε την κατανομή ποσοτήτων τροφής και θρεπτικών στοιχείων για ελαχισιοποίηση του κόστους.
 • Phase feeding.

Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές της τροφής είναι οι ενδεδειγμένες και χρησιμοποιήστε κατά το δυνατόν διαφορετικό σιτηρέσιο ανά ηλικία. Χρησιμοποιήστε οικονομικότερα σιτηρέσια κατά την τελευταία φάση της πάχυνσης και πριν τη σφαγή.

 • Μεγιστοποιήστε τη συνολική παραγωγικότητα της χοιρομητέρας κατά τη διάρκεια της ζωής της.
 • Έλεγχος του νερού

Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη των χοίρων και συχνά υποτιμημένο’. Τακτικός έλεγχος της ροής του νερού (ανάλογα με το στάδιο εκτροφής) καθώς επίσης και εργαστηριακός έλεγχος (μικροβιακή – χημική ανάλυση) του 1 φορά ετησίως είναι απαραίτητα για την διασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας. Παράλληλα, τοποθέτηση των πιπιλών στο σωστό ύψος και σε ευδιάκριτα σημεία θα συμβάλει στην μέγιστη απόδοση των χοίρων.

 • Διακόψτε το τάισμα πριν τη σφαγή (έως και 12 ώρες πριν, για λόγους οικονομίας, ποιότητας σφαγίου και μείωσης φύρας).

Σύνθεση σιτηρεσίου

 • Διασφαλίστε τη σωστή αποτίμηση των συστατικών των πρώτων υλών. Υπάρχουν συχνά μεγάλες διακυμάνσεις.
 • Εναλλακτικές Α’ ύλες.

Η χρήση εναλλακτικών Α’ υλών ή υποπροϊόντων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους διατροφής.

Η ‘αξιολόγηση’ του διατροφικού προφίλ και της βιολογικής αξίας σε συνδυασμό με την τιμή αλλά και την μορφή (μπορεί να απαιτείται επιπλέον επεξεργασία) πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν πριν την τελική απόφαση για την χρήση της. Πχ το DDGS έχει υψηλή διατροφική αξία αλλά με ακατάλληλη (‘φτωχή’) αναλογία αμινοξέων. Σε περιπτώσεις που το κόστος μεταφοράς είναι χαμηλό μπορεί να μειώσει το κόστος διατροφής σημαντικά αλλά πάντα με προσοχή στη συμπερίληψη και με τη συμβουλή διατροφολόγου.

 • Χρησιμοποιήστε συνθετικά αμινοξέα (Λυσίνη, Μεθειονίνη, θρεονίνη, Τρυπτοφάνη, Βαλίνη) για να περιο-
  ρίσετε την χρήση πρωτεϊνούχων πρώτων υλών, εφόσον είναι οικονομικότερα και μέσα σε ισόρροπο σιτηρέσιο.
 • Reformulation (Επαναπροσδιορισμός – επανακοστολόγηση σιτηρεσίων).

Ιστορικά, η πρωτεΐνη ήταν το ακριβότερο συστατικό ενός σιτηρεσίου. Σήμερα, εκτός της πρωτεΐνης η ενέργεια αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο κόστους. Η κατάρτιση των σιτηρεσίων με βάση τις ακριβείς ανάγκες των χοίρων αλλά και η συστηματική αναθεώρηση τους ανάλογα με τις τιμές των διαθέσιμων Α’ υλών είναι απαραίτητα συστατικά στην προσπάθεια για μείωση του κόστους παραγωγής.

 • Χρησιμοποιήστε ένζυμα, τα οποία μειώνουν το κόστος αφού απελευθερώνουν θρεπτικά συστατικά των πρώτων υλών και μπορούν να αντικαταστήσουν μερικώς τα φωσφορικά.
 • Αποτιμήστε τη χρήση φαρμάκων.

Διαχείριση

 • Προσοχή στις πυκνότητες των ζώων στα κελιά – θερμοκρασίες – εξαερισμό.

Ελαττώστε τους στρεσογόνους παράγοντες: συνωστισμός, κακή ποιότητα αέρα (υψηλά επίπεδα αμμωνίας), ανεπαρκής εξαερισμός, ρεύματα αέρα, υψηλά επίπεδα υγρασίας, ακατάλληλες θερμοκρασίες είναι παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς τις αποδόσεις των χοίρων.

 • Μειώστε την θνησιμότητα.

Η υψηλή θνησιμότητα σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης – πάχυνσης είναι το μεγαλύτερο παραγωγικό κόστος.
Προσπαθήστε να μειώσετε τις απώλειες με έγκαιρες διαγνώσεις ιδιαίτερα στην τελική πάχυνση.

 • Αποφύγετε τις αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την ποιότητα της παραγωγής.
 • Κατανοήστε τον τεχνικό σας εξοπλισμό και χρησιμοποιήστε τον σωστά.
 • Εκπαίδευση – ευθύνες – κόστος προσωπικού.

Τραυματισμένα ζώα, χοιρομητέρες με αναπαραγωγικές ανωμαλίες ή μειωμένες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος παραγωγής ανά χοίρο. Το υπεύθυνο προσωπικό για την φάση της κυοφορίας μπορεί με την κατάλληλη εκπαίδευση και τις καθημερινές παρατηρήσεις, να συμβάλλει σημαντικά στην μείωση έμμεσων και άμεσων δαπανών.

Η υγεία των χοίρων

 • Εμβολιακό πρόγραμμα.

Καταρτίστε και εφαρμόστε (σε συνεργασία με τον κτηνίατρο που επιβλέπει την μονάδα) το κατάλληλο εμβολιακό πρόγραμμα. Ρυθμίστε την δοσομετρική σύρριγα ώστε η δόση να είναι επαρκής (χρήση μεγαλύτερης δόσης -► επιπλέον κόστος, χρήση μικρότερης δόσης -► μειωμένη αποτελεσματικότητα)

 • Διαγνώστε νωρίς τις ασθένειες (συχνά το πρώτο σημάδι παρουσίας μιας ασθένειας είναι η μειωμένη κατανάλωση τροφής) για να υπάρξει γρήγορη αντίδραση.
 • Πραγματοποιήστε έγκαιρη ευθανασία και “ξεσκαρτάρετε” επιθετικά.
 • Μειώστε τις απώλειες και τα περιστατικά κόπωσης χοίρων κατά τη μεταφορά.

Προώθηση στην αγορά/Μάρκετινγκ

 • Βελτιστοποιήστε τα σωματικά βάρη και τα επιθυμητά, ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος κατά τη σφαγή, ανάλογα με το γενετικό υλικό, το κόστος διατροφής και φυσικά τις απαιτήσεις της αγοράς. Διαφορετικού τύπου φυλές έχουν διαφορετικές καμπύλες ανάπτυξης και μετατρεψιμότητας ανάλογα με την ηλικία.

Γενετικό υλικό

 • Αξιολογήστε την επίδραση του γενετικού υλικού στον συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής.

Η αξιοποίηση της τροφής και η μετατροπή της σε σωματικό βάρος κρέας είναι χαρακτηριστικό που κληρονομείται και σε περιπτώσεις που το κόστος διατροφής είναι υπερβολικά υψηλό η επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Επιλέξτε το γενετικό υλικό εκείνο που θα σας εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη με την χαμηλότερη μετατρεψιμότητα τροφής για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.

 • Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα της τροφής ως προς το μετασχηματισμό της σε καθαρό κέρδος/βάρος.

 

Βιβλιογραφική πηγή

 • Pork Checkoff: Practical Ideas to Address High Feed and Production Costs, December 2010